Disponibilitate:  în stoc

Preț:  8,80 LEI

Modalitați de transport:
• 15,90 lei - prin Curier rapid (gratuit pentru produse de anticariat peste 69,00 lei / comandă)
• 13,90 lei - prin Easybox Sameday (gratuit pentru produse de anticariat peste 69,00 lei / comandă)

Editura:

Anul apariției: 2011

Nr. pagini: 196 pagini

ISBN: 9789737386397

Stare: nefolosita (noua)

Categorii: Drept fiscal, Drept, Drept, Carte nefolosită, Drept fiscal

Descriere

CONŢINE:

CODUL DE PROCEDURA FISCALA republicat in iulie 2007 - ACTUALIZAT asa cum a fost modificat si completat prin O.G. nr. 47/2007, prin O.u.G. nr. 19/2008, prin Legea nr. 52/2009, prin O.u.G nr. 34/2009, prin O.u.G. nr. 46/2009, prin Legea nr. 194/2009, prin Legea nr. 324/2009, prin O.u.G nr. 39/2010, prin O.u.G nr. 54/2010, prin O.u.G nr. 88/2010, prin O.u.G. nr. 117/2010, prin Legea nr. 46/2011, prin O.u.G. nr. 35/2011, prin Legea nr. 126/2011, prin Decizia C.C. nr. 536/2011 şi prin O.G. nr. 29/2011.

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

TITLUL I - Dispoziţii generale Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative Modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei de proceduri fiscale
Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat Aplicarea unitară a legislaţiei Exercitarea dreptului de apreciere Rolul activ Limba oficială în administraţia fiscală Dreptul de a fi ascultat Obligaţia de cooperare Secretul fiscal Buna-credinţă Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale Interpretarea legii Criteriile economice Eludarea legislaţiei fiscale Raportul juridic fiscal Conţinutul raportului de drept procedural fiscal Subiectele raportului juridic fiscal împuterniciţii Numirea curatorului fiscal Obligaţiile reprezentanţilor legali

TITLUL II - Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal

Dispoziţii generale Creanţele fiscale Obligaţiile fiscale Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale Stingerea creanţelor fiscale Creditorii şi debitorii Plătitorul Răspunderea solidară Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii Drepturile şi obligaţiile succesorilor Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabililor Domiciliul fiscal Domiciliul fiscal

TITLUL III - Dispoziţii procedurale generale

Competenţa organului fiscal Competenţa generală Competenţa teritorială Competenţa în cazul sediilor secundare Competenţa teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale Competenţa specială Conflictul de competenţă Acord asupra competenţei Schimbarea competenţei Conflictul de interese Abţinerea şi recuzarea Actele emise de organele fiscale Noţiunea de act administrativ fiscal Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal Comunicarea actului administrativ fiscal Opozabilitatea actului administrativ fiscal Nulitatea actului administrativ fiscal Desfiinţarea sau modificarea actelor administrative fiscale îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale
Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale Administrarea şi aprecierea probelor Dispoziţii generale Mijloace de probă Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului la sediul său Comunicarea informaţiilor între organele fiscale Informaţii şi expertize Obligaţia de a furniza informaţii Furnizarea periodică de informaţii Obligaţia băncilor de a furniza informaţii Expertiza Verificarea înscrisurilor şi cercetarea la faţa locului Prezentarea de înscrisuri Cercetarea la faţa locului Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii Colaborarea dintre autorităţile publice Obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a furniza informaţii şi de a prezenta acte Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public Condiţii şi limite ale colaborării Colaborarea interstatală dintre autorităţile publice Sarcina probei Forţa probantă a documentelor justificative şi evidenţelor contabile Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii Estimarea bazei de impunere Termene Calcularea termenelor Prelungirea termenelor Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor Cazul de forţă majoră şi cazul fortuit

TITLUL IV - înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală

Obligaţia de înregistrare fiscală Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente Declararea filialelor şi sediilor secundare Forma şi conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală Certificatul de înregistrare fiscală Modificări ulterioare înregistrării fiscale Registrul contribuabililor Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală Reguli pentru conducerea evidenţei contabile şi fiscale

TITLUL V - Declaraţia fiscală

Obligaţia de a depune declaraţii fiscal Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale Depunerea declaraţiilor fiscale Corectarea declaraţiilor fiscale

TITLUL VI - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat

Dispoziţii generale Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat Decizia de impunere Forma şi conţinutul deciziei de impunere Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere Deciziile referitoare la bazele de impunere Stabilirea obligaţiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei fiscale Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale

TITLUL VII - Inspecţia fiscală

Sfera inspecţiei fiscale Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale Persoanele supuse inspecţiei fiscale Formele şi întinderea inspecţiei fiscale Proceduri şi metode de control fiscal Perioada supusă inspecţiei fiscale Realizarea inspecţiei fiscale Competenţa Selectarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală Avizul de inspecţie fiscală Comunicarea avizului de inspecţie fiscală Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale Durata efectuării inspecţiei fiscale Reguli privind inspecţia fiscală Obligaţia de colaborare a contribuabilului Dreptul contribuabilului de a fi informat Sesizarea organelor de urmărire penală Raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale

Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit

Reguli privind verificarea persoanelor fizice

Locul desfasurarii verificarii

Avizul de verificare

Raportul de verificare si decizia de impunere

TITLUL VIII - Colectarea creanţelor fiscale

Dispoziţii generale Colectarea creanţelor fiscale Termenele de plată Certificatul de atestare fiscală Certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire Dispoziţii privind efectuarea plăţii Ordinea stingerii datoriilor Compensarea Restituiri de sume Obligaţia băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială

Dobanzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere

Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere

Dobânzi

Penalităţi de întârziere Dobânzi şi penalităţi de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara Dobânzi şi penalităţi de intarziere in cazul compensarii Dobânzi şi penalităţi de intarziere in cazul deschiderii procedurii de insolventa Dobânzi şi penalităţi de intarziere in cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare Dobânzi in cazul inlesnirilor la plata
Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget înlesniri la plată înlesniri la plata obligaţiilor fiscale Constituirea de garanţii Constituirea de garanţii Tipuri de garanţii Valorificarea garanţiilor Măsuri asigurătorii Poprirea şi sechestrul asigurătoriu Ridicarea măsurilor asigurătorii Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea începerea termenului de prescripţie Suspendarea termenului de prescripţie întreruperea termenului de prescripţie Efecte ale împlinirii termenului de prescripţie Prescripţia dreptului de a cere compensarea sau restituirea Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită Dispoziţii generale Organele de executare silită Executarea silită în cazul debitorilor solidari Executorii fiscali Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite Reguli privind executarea silită Obligaţia de informare Precizarea naturii debitului Somaţia Drepturi şi obligaţii ale terţului Evaluarea bunurilor supuse executării silite Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite Executarea silită prin poprire Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor Executarea silită a terţului poprit Executarea silită a bunurilor mobile Executarea silită a bunurilor mobile Procesul-verbal de sechestru Custodele Executarea silită a bunurilor imobile Executarea silită a bunurilor imobile Instituirea administratorului-sechestru Suspendarea executării silite a bunurilor imobile Executarea silită a altor bunuri Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini Executarea silită a unui ansamblu de bunuri Valorificarea bunurilor Valorificarea bunurilor sechestrate Valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor Valorificarea bunurilor prin vânzare directă Vânzarea bunurilor la licitaţie Comisia de licitaţie Adjudecarea Plata în rate Procesul-verbal de adjudecare Reluarea procedurii de valorificare Cheltuieli Cheltuieli de executare silită Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită Sumele realizate din executare silită Ordinea de distribuire Reguli privind eliberarea şi distribuirea Contestaţia la executare silită Contestaţia la executare silită Termen de contestare Judecarea contestaţiei Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi Darea în plată Insolvabilitatea Deschiderea procedurii insolvenţei Anularea creanţelor fiscale Aspecte internaţionale Dispoziţii generale Scopul Sfera de aplicare Autoritatea competentă din România Asistenţa pentru recuperarea în România a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise într-un alt stat membru Furnizarea de informaţii Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă Recuperarea creanţei şi aplicarea măsurilor asigurătorii Titlul executoriu Modificarea ulterioară a creanţei Posibilitatea de a refuza acordarea asistenţei Confidenţialitatea asupra documentelor şi informaţiilor primite Cheltuielile privind asistenţa Asistenţa pentru recuperarea într-un stat membru a creanţelor stabilite prin titluri de creanţă emise în România Solicitarea de informaţii Comunicarea actelor emise în România Recuperarea creanţelor stabilite în România Cheltuielile privind asistenţa Modificarea sau stingerea creanţei Limba utilizată în procedura de asistenţă Formularistica Dispoziţii finale Contestarea creanţei sau a titlului executoriu Prescripţia dreptului de a cere executarea silită Rambursarea cheltuielilor de recuperare Transmiterea informaţiilor pe cale electronică Biroul central şi birourile de legătură Condiţii de admitere a cererii de asistenţă Instrucţiuni de aplicare

TITLUL IX - Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Dreptul la contestaţie Posibilitatea de contestare Forma şi conţinutul contestaţiei Termenul de depunere a contestaţiei Retragerea contestaţiei Competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare

Organul competent Decizia sau dispoziţia de soluţionare Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei Dispoziţii procedurale Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare Soluţionarea contestaţiei Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă Suspendarea executării actului administrativ fiscal Soluţii asupra contestaţiei Soluţii asupra contestaţiei Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale Comunicarea deciziei şi calea de atac TITLUL X - Sancţiuni Contravenţii Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative Contravenţii şi sancţiuni la regimul
Contravenţii şi sancţiuni la regimul produselor accizabile Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor Actualizarea sumei amenzilor Dispoziţii aplicabile
TITLUL XI - Dispoziţii tranzitorii şi finale Dispoziţii privind regimul vamal Dispoziţii privind stoparea ajutorului de stat Dispoziţii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis Dispoziţii privind funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale Acte normative de aplicare Scutirea organelor fiscale de plata taxelor înscrierea creanţelor la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare Dispoziţii privind termenele Confiscări Constatarea faptelor ce pot constitui infracţiuni Dispoziţii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activităţi cu produse accizabile Dispoziţii tranzitorii privind înregistrarea fiscală Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată Dispoziţii tranzitorii privind inspecţia fiscală Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea contestaţiilor Dispoziţii tranzitorii privind executarea silită Intrarea în vigoare Conflictul temporal al actelor normative Abrogări

Decizia ICCJ nr. XIV(14)/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 [devenit art. 172] alin. (4) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la competenţa materială şi teritorială de soluţionare a contestaţiei la executarea silită şi a contestaţiei împotriva unui titlu executoriu fiscal

Decizia ICCJ nr. LXI(61)/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)] din Codul de procedură fiscală, raportate la art. 191 alin. (2) [devenit art. 221 alin. (2)] din acelaşi cod, referitoare la calitatea de subiect activ al contravenţiei de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, a persoanei fizice care nu este comerciant

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.


Comandă online Codul de procedura fiscala - editia a XXIII-a - 5 octombrie 2011 la 8,80 lei, tiparită la editura Best Publishing în anul 2011 cu un număr de 196 pagini. Cartea poate fi livrată în circa 2 zile cu plata ramburs sau online cu cardul.